Nou Codi de Consum, noves obligacions i nous models de pressupost i d’ordre de reparació

L’entrada en vigor del nou codi de consum de Catalunya implica noves obligacions per als tallers, a continuació us resumim les més destacades:

 1. Per poder renunciar al pressupost el consumidor haurà de reflectir-ho de forma manuscrita i amb la seva signatura a l’ordre de reparació.
 2. El responsable de l’empresa haurà de signar tots els pressupostos i ordres de reparació a banda d’afegir-hi el segell de l’empresa.
 3. A banda dels pressupostos i les factures, caldrà conservar les ordres de reparació. El termini de conservació mínim s’estableix en 3 anys.
 4. També caldrà conservar durant 6 mesos aquells pressupostos confeccionats i no acceptats pel consumidor.
 5. Caldrà exhibir en un lloc visible per als clients les llistes de preus dels recanvis i accessoris. 
 6. El taller haurà de tenir sota la seva custòdia el vehicle durant un període màxim de 3 anys des del lliurament del pressupost/ordre de reparació, moment en el qual el consumidor perd el seu dret a recuperar-lo. 
 7. Els tallers hauran de contractar un aval per poder fer front als pagaments per avançats efectuats pel consumidor.
Per tal que els tallers pugueu donar un servei d’acord a aquestes noves exigències legals, a més d’evitar sancions de l’activitat inspectora, hem dissenyat uns nous formularis de pressupost i d’ordre de reparació que us enllacem. 

Us recordem que l’emissió d’un pressupost/ordre de reparació no només és una obligació legal del taller, també és la base documental de la relació jurídica que s’estableix entre el client i el taller, per tant és imprescindible per a la defensa dels interessos del taller davant d’una reclamació per part d’un client. 

Els nous models contempla quatre opcions d’encàrrec per part del client:

 1. Confecció de pressupost.
 2. Reparació amb renúncia de pressupost.
 3. Reparació amb preu tancat.
 4. Diagnòstic d’una averia.
Per aquest motiu i per tal que conegueu les conseqüències jurídiques que s’estableixen als nous models, a continuació recollim alguns aspectes a tenir en compte: 

 

Recollida de dades

En moltes ocasions la persona que porta el vehicle al taller no n’és el titular, es tracta d’una tercera persona designada pel titular. Per exemple: un familiar, el conductor, un treballador, etc. 

El nou model inclou dos apartats diferenciats per tal que es puguin recollir les dades, tant de la persona que porta el vehicle, com les dades del titular. Des del taller heu de sol·licitar aquestes dades i comprovar-ho amb la documentació del cotxe. Us recomanem que us en quedeu una còpia.

 

Preu de la confecció del pressupost

Si el client opta per demanar un pressupost previ caldrà:

 1. Descriure les tasques necessàries per detectar l’averia del vehicle i confeccionar un pressupost de la reparació. Sobre aquest punt s’ha d’afegir que no s’han de descriure les tasques per reparar, només les estrictament necessàries per determinar l’averia. 
 2. També cal descriure el preu de la confecció del pressupost, és a dir, quantitat que el client haurà de pagar si una vegada emès el pressupost el client no l’accepta. És imprescindible indicar aquesta quantitat per poder exigir-la després al client.
 3. Una vegada emplenat, el client ha de signar l’encàrrec.

 

Renúncia a la confecció del pressupost

El consumidor haurà de reflectir-ho de forma manuscrita i amb la seva signatura a l’ordre de reparació. Aquest requisit només s’exigirà si el client és un consumidor final, és a dir, quan no es tracti d’un professional o d’una persona jurídica. 

 

Ordre de reparació

A l’ordre de reparació cal reflectir:

 1. Descripció de la reparació i/o serveis que s’han de dur a terme.
 2. Imports de la reparació i/o serveis prestats.

Per reparar directament, sense la confecció prèvia del pressupost, el client haurà de comunicar al taller de forma expressa, manuscrita i amb la seva signatura la renúncia del pressupost. L’objectiu d’aquest requeriment és que el consumidor conegui el preu final de la reparació abans de contractar-la. 

 

Ordre de reparació amb preu tancat

El consumidor podrà encarregar la reparació directament sense escriure expressament la renúncia al pressupost, sempre que s’indiqui a l’ordre de reparació el preu màxim del servei. 

 

Durada prevista del servei i despesa diària d’estada

S’ha d’indicar la data de lliurament del vehicle i l’import de les despeses diàries d’estada.

A l’ordre de reparació s’ha de recollir la data de recepció del vehicle i la data prevista de lliurament del vehicle. Si a la data de lliurament prevista, el vehicle no està acabat, caldrà avisar al client de l’endarreriment. Aconsellem que aquest avís es faci per escrit, per evitar una possible reclamació per danys i perjudicis del client.

Establir una data de lliurament és imprescindible per poder reclamar les despeses diàries d’estada a partir del tercer dia de la data de lliurament del vehicle que es va detallar a l’ordre de reparació.

 

Omplir totes les caselles

Moltes reclamacions dels consumidors no es generen per qüestions tècniques ni mecàniques, sinó per qüestions contractuals que es podrien haver evitat si el pressupost i l’ordre de reparació s’hagués emplenat correctament. 

Al model del Gremi es preveuen les situacions més comunes, és important que aquestes caselles no quedin en blanc, per tal d’evitar reclamacions i per tal que el taller tingui clar el seu marc d’actuació:

 • Desfer-se de les peces substituïdes a la reparació.
 • Utilitzar recanvis reconstruïts.
 • Adquirir recanvis en nom del client.
 • Subcontractar serveis a altres professionals o empreses.

La normativa obliga al taller a lliurar al client una còpia del document. Per tant, després de la signatura del client no es pot modificar el document, ja que podria implicar una sanció administrativa i, fins i tot, de responsabilitat penal per falsedat documental.

 

Us recordem que podeu adquirir els nous models a la secretaria del Gremi, al correu electrònicThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a bé al telèfon 937361103.

 

Compartir
FaceBook  Twitter