Campanya d'Inspecció de la Generalitat de Catalunya

Us informem que la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya d'inspecció als tallers.

Durant la inspecció us demanaran la següent documentació:

Requisits d'empresa:

  • Placa del registre industrial col·locada amb visibilitat a la façana del taller on es faci constar el número d'indústria i les branques (mecànica, electricitat, carrosseria i/o pintura) i/o les especialitats (diagnosi, pneumàtics i/o motocicletes) del taller i que corresponen amb el Registre Industrial RASIC.
  • Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil professional vigent (per a l'any 2015 de  268.980,20 € fins a 10 treballadors i de 537.959,95 € per a tallers amb més de 10 treballadors).
  • Justificant de pagament anual d'aquesta pòlissa.
  • Documents acreditatius de les autoritzacions i revisions actualitzades de la instal·lació elèctrica i de la instal·lació d'equips a pressió (compressors).
  • Autorització escrita del fabricant nacional, o del representants legal del fabricant estranger, en el cas que es tracti d'un taller oficial de marca. En cas de no tractar-se de taller oficial cal que l'empresa ho declari explícitament.

Requisits personals:

  • Acreditació de la competència professional de responsable tècnic.
  • Certificat personal de gasos fluorats de qui el disposi. En cas de no efectuar-se aquesta activitat cal que l'empresa ho declari explícitament.
  • Contracte laboral del responsable del taller (si és un treballador assalariat).
  • Certificat d'alta a la Seguretat Social del responsable de taller (sigui assalariat o autònom en el cas que sigui el titular de l'activitat o bé un soci).
  • Si el responsable de taller és autònom: acta de constitució de l'empresa, en el cas que aquesta sigui personal jurídica.

Qualsevol dubte o suggerència podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi, Sra. Nuri Amela, al telèfon 937361103 o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter