Principi de la recepció de vehicles

1. Rebi al seu client personalitzadament en un lloc acollidor del seu taller, si ja ha tractat amb aquest client, comprovi els seus últims serveis i interessis pel seu resultat; ofereixi-li el seu servei complet en la cura del seu vehicle.

2. Mostri la seva professionalitat preguntant al client per les fallades que observa i anoti'ls en el full d'entrada junt amb els danys que vostè observa. Observa. Comenti'ls-hi amb detall per guanyar així la seva confiança.

3. Empleni el full d'entrada amb les dades del client (matrícula, model, quilometratge y assegurança obligatòria); té aquesta obligació per correcte compliment del Decret 298/93 i la Llei 22/2010 Codi Consum.

4. Per establir el pressupost de reparació REVISI la totalitat del mecanisme i que influeix en l'avereia a reparar, ja que respondrà del seu bon funcionament del que repari.

5. Doni totes les explicacions necessàries, per a què el comprenguin i acceptin el seu diagnòstic i projecte de reparació; sàpiga que pot negar-se a efectuar qualsevol servei de que no estigui d'acord econòmicament i/o amb la tècnica adequada de seguretat pel bon funcionament del vehicle, de manera que vostè pugui complir amb la garantia que obligadament ha de donar a la reparació.

6. Sol.liciti i obtingui la signatura de l'usuari a la petició del servei (reparació o pressupost) i posi al full el import concret del servei, (alternativament ha de fer que el client també escrigui de la seva mà que renúncia al pressupost). La manca d'aquesta pot sancionar-se per Consum fins a 10.000€ de multa, per incompliment del Decret 298/93, i Llei 22/2010 que ens obliga a complir el dit requesit.

7. En la petició de servei, de la que ha de donar resguard a l'usuari, ha de constar l'autorització expressa per a subcontratar als especialistes que puguin necessitar-se per realitzar el treball, que vostè no realitza i la garantia del qual vostè ha d'assumir. Igualment por assenyalar-se el cost de l'estància si es demora més de 72 hores la recollida del vehicle després de la data prevista d'entrega, una vegada pressupostat o reparat.

8. Asseguris de donar una data d'entrega del servei que pugui complir, tenint en compte la disponibilitat en el mercat del recanvi que precisi; comuniqui a l'usuari la forma de pagament del treball que va a encarregar (efectiu, targeta, etc)

Si només li encarrega un pressupost ha d'advertir-li abans de signar i per escrit, del cost de la realització del mateix, pel cas que el client no accepti dur a terme la reparació.

9. Per l'experiència adquirida en aquest sector per impagats i abandonament irregular de vehicles en el taller, sàpiga vostè que pot demanar per avançar el import del material i recanvis a substituir, en especial quan el valor del vehicle a reparar està en el mercat (per antic o per danyat) per menys del doble del valor de la reparació. Ofereixi al client la devolució de les peces substituïdes, abans de que el vehicle sigui reparat.

10. Recordi el risc que té la prova del vehicle, que no tingui Assegurança Obligatòria en cas d'accident. La majoria de les pòlisses de R.C. que tenen contractades els tallers no cobreixen els danys d'accident, si no s'acompanya de l'assegurança obligatòria vigent del vehicle.

11. Si ens trobem amb danys ocults que no han estat pressupostats o indicats al client, no hem de reparar-los, fins no obtenir de nou per escrit la conformitat del contractant. Si el client no vol reparar-los i poden afectar l'eficàcia de la reparació que fa, ha de advertir-ho en la factura.

12. Respectant les obligacions davant l'usuari el taller no està obligat a fer-se responsable dels danys ocults, o no observats pel professional i que no formen part de la reparació contractada.

Compartir
FaceBook  Twitter