Canvi de tributació de les SCP i facturació amb recàrrec d’equivalència

A partir de l'1 de gener, les Societats Civils Privades (SCP) deixen de tributar pel règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per passar a tributar com a subjectes passius de l'Impost sobre Societats.

Aquesta situació, a banda de modificar el règim de tributació dels beneficis, comporta conseqüències en altres impostos

com, per exemple, en l 'aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit pel que fa a l'aplicació del Recàrrec d'Equivalència, donat que aquest recàrrec va lligat precisament a les persones que tributen per I.R.P.F. ja sigui com autònoms o per atribució de rendes.

Per tant, cal tenir en compte que a partir de l'1 de gener de 2016, les factures emeses a Societats Civils Privades (SCP) que fins ara ansesin amb recàrrec d'equivalència, deixaran d'alicar aquest recàrrec, tenint l'obligació de facturar-se en el règim general de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Més informació a l'assessorament fiscal i financer gratuït per als socis de la Cecot:

Enric Rius i Ramon Soler
Dimarts i dijous de 10h a 13h
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compartir
FaceBook  Twitter