Registre Productors de Residus Industrials de Catalunya: inscripció tallers

Us informem que s'ha publicat el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya que té per objectiu simplificar i regular el funcionament del registre de productor de residus i reitera que tots els tallers de reparació han de tenir el seu codi de productor i per tant han d'estar inscrits en el Registre de Productors de Residus Industrials de Catalunya.

 

Què regula el Decret?

  • la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de producció
  • el registre general de persones productores de residus de Catalunya

Qui s'ha d'inscriure?
Tota persona física o jurídica que desenvolupi alguna de les següents activitats, entre d'altres:

  • les activitats que produeixin residus perillosos
  • les activitats que produeixin més de 1.000 t/any de residus no perillosos

Llistat i classificació dels residus que es generen al taller (els marcats amb la classificació ES)

Dades de la inscripció:
a) Nom o raó social de la persona física o jurídica i sexe, en el cas de persones físiques.
b) NIF/NIE, segons procedeixi.
c) Dades del o de la representant, si escau.
d) Dades d'identificació del centre productor, inclòs el de la CCAE (Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques).
e) Nom i NIF/NIE de la persona responsable dels residus.
f) Quantitat estimada de residus que es preveu produir anualment.
g) Residus produïts en cada procés caracteritzats, d'acord amb la normativa vigent i identificats segons la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, per la qual s'estableix la llista europea de residus (LER).
h) Les condicions d'emmagatzematge en el lloc de producció.
i) Les operacions de tractament previstes per als residus.
j) Nom de l'empresa explotadora, si escau.

El canvi de titularitat, el cessament total o parcial de l'activitat i qualsevol modificació de les dades inscrites en el Registre s'han de comunicar.

Com donar-se d'alta?
Telemàticament a través del Sistema Documental de Residus SDR.

Codi de productor:
Una vegada inscrita cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s'utilitza per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus, i té validesa a tot el territori estatal. El format d'aquest codi és: P-#####.#.

La inscripció és independent per a cada centre productor, que ha de ser identificat amb un codi.

Els tallers que ja estan inscrits al registre de productors de residus industrials d'ofici s'incorporen al registre general de persones productores de residus de Catalunya. En el cas que les inscripcions disposades no continguin totes les dades previstes en aquest Decret, l'Agència de Residus de Catalunya ha de requerir-ne la complementació.

Podeu ampliar informació amb l'àrea d'assessorament de Medi Ambient, al mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., o bé al telèfon 937361100.

Compartir
FaceBook  Twitter