Consells a l'hora de llogar un taller mecànic

Tot apunta que és més senzill llogar un negoci que ja estigui en funcionament que posar-lo en marxa partint de zero. Tot i això, s'ha de tenir en compte que quan es lloga un taller s'assumeix tota la responsabilitat de la seva activitat independentment de qui en sigui el propietari. Per tant, és necessari canviar-ne la seva titularitat a tots els organismes competents. També cal tenir en compte altres aspectes que es detallen a continuació:

  • A nivell municipal, s'ha de tramitar el canvi de nom de la llicència d'activitats i per tant adequar el local a les normatives actuals.
  • La placa d'indústria i el RASIC han d'estar a nom de l'inquilí. De manera que cal demostrar qui n'és el nou responsable de taller, amb l'acreditació oficial corresponent.
  • És necessari contractar una assegurança de responsabilitat civil, revistant correctament les cobertures sobretot pel que fa a reparacions mal efectuades, accidents amb vehicles dels clients, així com vessament accidental de qualsevol producte tòxic. També cal tenir present les quanties mínimes que estipula la normativa. 
  • Cal tramitar l'alta de productor de residus i contractar tant un transportista com un gestor autorizat per l'Agència de Residus de Catalunya, per a la retirada dels olis, bateries, pneumàtics, així com altres residus que generi el taller.
  • També caldrà que els contractes de subministres estiguin a nom de l'inquilí. 
  • S'ha d'elaborar un estudi del sól i presentar-lo a l'administració en matèria de mediambient.
  • Cal realitzar les inspeccions reglamentàries a la maquinària i instal·lacions del taller (elevadors, equips de pressió, instal·lacions de baixa tensió, instal·lacions de climatització d'oficines i/o calefacció del taller, dipòsits de combustible, cabines de pintura, etc.).
  • També s'ha de conèixer la ubicació dels desaigües del taller, on està ubicada l'arqueta que separa els greixos i assegurar-nos que es trobi en bon estat i compleixi amb la normativa actual, per evitar que accidentament pugui filtrar-se a la xarxa de claveguerem general. 
  • Segons la classificació del CAPCA, si alguna de les nostres activitats és de tipus C s'ha de realitzar obligatòriament la notificació a Indústria, que depenent del cas establirà condicionants en relació a les emissions segons el RD100/2011 (aplicació de pintura, assecat de pintura, equips de combustió, neteja amb dissolvents, llimat, etc.) Aquesta notificació cal renovar-la cada 8 anys.
  • Si alguna de les nostres activitats està classificada com a C segons el CAPCA, s'han de realitzat controls interns cada 2.5 anys, i controls externs cada 5 anys. S'ha de disposar d'un llibre amb el registre de les emissions que s'haurà de conservar un mínim de 10 anys.

Aprofitem per recordar-vos que el nostre assessor en matèria de seguretat industrial, en Marc de la Torre, pot atendre les vostres consultes quan adequació de tallers a la normativa. Podeu contactar-hi els dimarts, de 10h a 13h al telèfon 937361100, o bé al correu electrònic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compartir
FaceBook  Twitter