Inspeccions de l'Agència Tributària sobre l'ús dels gasos fluorats

agencia tributària gasos

 Us informem que Hisenda està fent inspeccions als tallers per comprovar que s'apliqui correctament la fiscalitat de l'impost sobre gasos fluorats.

 1. Quin tipus de consumidor sou de cara l'Agència Tributària, final o contribuent?

Recordeu que els tallers que ja adquireixen el gas amb l'Impost són considerats consumidors finals (no contribuents) i han de repercutir-lo als clients quan realitzin les càrregues aplicant exactament la mateixa tarifa que li ha facturat el proveïdor.

Si adquiriu el gas sense impost, sereu considerats contribuents de l'Impost i haureu de complir tota una sèrie d'obligacions davant l'Agència Tributària (alta al Registre Territorial, presentació d'autoliquidacions, registre d'existències i declaracions recapitulatives, ingrés de l'Impost cobrat, etc.) i repercutir-lo a la factura del client d'acord amb les tarifes vigents.

Tingueu en compte que si adquiriu el gas d'un proveïdor de fora de l'estat espanyol, esteu subjectes a complir amb totes aquestes obligacions, perquè sereu considerats importadors i haureu d'aplicar i carregar l'Impost quan es vengui o s'utilitzi en una reparació, i posteriorment s'haurà d'ingressar a l'Agència Tributària.

Si un proveïdor nacional no hi carrega l'Impost, demaneu que us acrediti documentalment el motiu i us entregui un certificat de per què no ho fa (si és un dels gasos que es recullen a la Llei 16/2013 de l'Impost ha de portar-lo).

Els treballadors o autònoms que manipulin el gas (càrrega) han de disposar del certificat individual de manipulador de gasos fluorats destinats a confort tèrmic de persones en vehicles o el que correspongui.

 

2. Quin import de l'Impost s'ha de repercutir al client?

S'ha de repercutir exactament la mateixa tarifa de l'Impost que es va pagar quan es va adquirir el gas amb el qual ara es realitza la càrrega al vehicle del client.

Per tant, cal comprovar a la factura de compra del gas quin va ser l'import pagat, ja que podria ser que el gas que ara s'utilitza s'hagués adquirit quan la tarifa era una altra i per tant no coincidís amb la vigent en el moment de la càrrega, i ens podríeu trobar de fer-ho amb un decalatge entre el pagat i el repercutit, cosa que no seria correcta.

Recordeu que el taller simplement repercuteix l'Impost que ha suportat en comprar-lo.


3. Com s'ha de reflectir l'Impost a la factura?


Segons estableix l'art. 6 del Reglament de l'Impost sobre Gasos Fluorats, els consumidors finals, i els tallers ho són, han de fer constar de manera diferenciada, i abans d'IVA: 

  • la quantitat carregada de gas expressada en kg
  • l'impost corresponent a aquesta quantitat de gas indicant l'epígraf del gas utilitzat segons l'apartat onze de l'art. 5 de la Llei 16/2013 (l'epígraf del HFC134a és el 1.8), aplicant la taxa suportada a la compra

 

4. Tots els gasos tributen?

Tots els que consten a la Tarifa 1a de l'apartat onze de l'art. 5 de la Llei 16/2013, així com també quan són preparats (Tarifa 2a) o regenerats i reciclats (Tarifa 3a).

 

5. Quins altres aspectes heu de tenir en compte al voltant de la manipulació de gasos?

  • Màquina de càrrega de gasos: acreditació del manteniment...
  • Caducitat de les ampolles
  • Control intern de l'estoc

 

6. És sancionable:

  • No cobrar l'impost si el taller està obligat a repercutir-lo.
  • Cobrar una taxa diferent de la taxa suportada a la factura de compra.
  • No cobrar l'Impost quan s'hi està obligat o no repercutir-lo segons l'anterior pot ser considerat una infracció tributària sancionable. Tingueu en compte que estem davant un Impost i que l'organisme encarregat de controlar el seu compliment és l'Agència Tributària.

 

Us recomanem que guardeu les factures de compra del gas un mínim de cinc anys, o més si encara estiguéssiu utilitzant gas adquirit amb anterioritat, per poder acreditar que es repercuteix exactament la mateixa tarifa de l'Impost que es va pagar.

Compartir
FaceBook  Twitter