• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Obligatorietat de la revisió trimestral dels extintors

extintors-

Us informem que segons la normativa que regula el manteniment d’extintors de 2009, la UNE 23120. Els extintors han de seguir una revisió anual, que les ha de dur a terme una empresa especialitzada i una revisió trimestrals que es poden fer per una empresa especialitzada o personal de l’empresa.

 

Segons indica la normativa, la revisió trimestral ha de verificar els següents aspectes: 

 • Que cada extintor ha d’estar en el seu lloc d’ubicació
 • Que l’extintor sigui l’adequat al risc a què protegeix
 • Que els extintors no tenen obstruïts l’accés, són visibles o senyalitzats i amb les instruccions d’ús a la part davantera.
 • Que les instruccions d’ús siguin llegibles
 • Que els extintors no mostrin senyals de deteriorament
 • Que l’estat de les parts mecàniques d'exterior sigui l’adequat (filtre, vàlvula, manega)
 • Que l’extintor no estigui trencat o faltin els precintes o taps d’indicació d’ús.
 • Que l’extintor no hagi estat descarregat totalment o parcialment.
 
En el cas de trobar qualsevol incidència s’ha de reparar l’extintor per l’empresa especialitzada qui s’encarregarà de fer les operacions necessàries per a complir la normativa.

És obligatori enregistrar les revisions trimestrals mitjançant un registre de les verificacions realitzades. Indicant la data d’execució, els resultats i incidències, els elements substituïts i tot el que es consideri necessari per conèixer l’estat d’operativitat de l’extintor. Aquest registre s’haurà de conservar durant tres anys.

Compartir
FaceBook  Twitter