• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

El BOE publica les condicions per accedir al Pla Renove 2020

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb data  de 6 de juliol de 2020 a publicat el Reial Decret 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a la reactivació econòmica i d’ocupació i que inclou les condicions per accedir a les ajudes del Pla Renove 2020.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser les persones físiques majors d’edat residents a l’Estat espanyol, professionals autònoms i empreses privades. Els vehicles que poden ser subvencionats han de pertànyer a les categories N1, N2 o N3 i complir unes condicions. Les més destacades són aquestes:

 • que siguin vehicles nous amb matriculació igual o posterior al 15 de juny de 2020.
 • o vehicles semi nous adquirits en un concessionari amb data de matriculació mínim des de l’1 de gener de 2020 i amb data de compravenda igual o posterior al 15 de juny.

Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds que compleixin tots els requisits establerts al Reial Decret 25/2020 i per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar-se el pressupost disponible o fins a la data màxim de vigència del programa, el 31 de desembre de 2020.

Us detallem l’import de les subvencions que podeu demanar:

Podeu consultar el Reial Decret 25/2020 en aquest enllaç.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó

Tractaments de desinfecció de l'aire amb ozó

 

L'ozó generat a partir d'oxigen és un biocida generat in-situ. Aquesta substància està enviado avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa de cap document sota aquesta legislació of biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús.

 

Atès que la substància ha estat notificada i defensada, entre d'altres finalitats, per a la desinfecció de l'aire, es potpoder que te activitat en aquest sentit, però es plantgen dubtes principament sobre las dosis necesitadas para afectar la seva eficàcia en frente al coronavirus es el efecto sobre la sal que aquestes dosis poden implicar.

 

De acuerdo con el motivo, fin al momento, los responsables de la posada al mercado de los generadores de energía generados por el ventilador, la obligación de cumplir, el requisito de notificación al Ministro de Sanidad de Acuerdo a la Disposición Transitoria. segona del Reial Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, el cual es regular el proceso de evaluación para el registro, la autorización y la documentación de biocidas. Tanmateix, aquest requisito no implica una conformidad por parte del Ministeri de Sanitat.

 

De fet, la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental per ara en desaconsella el seu ús front el coronavirus.

 

D'altra banda, atès que l'ozó és un biocida per a ús com a TP2 i TP4, d'acord amb la normativa vigentent, les empreses que prestin serveis a tercers d'aplicació d'ozó han d'estar inscrites al Registre d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a serveis biocides a tercers.

 

Si desea ampliar información en el acuario, consulte la nota del Departamento de Salud aquí .

 
 
Compartir
FaceBook  Twitter  

Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles

capcelera tallers

Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles

Us fem arribar l'Orden TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten les instruccions sobre transport per carretera.

El text especifica en el seu article segon el perquè s'aprova l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles i l'obligatorietat d'aplicar les mesures de protecció dictades pel Ministeri de Sanitat:

" 1. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público general.

 2. En todo caso, tendrán que observarse las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19."

Trobareu el text íntegre
aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 1 de 23