• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Recollides de SIGNUS

capcelera tallers

Recollides de SIGNUS

Us informem que SIGNUS continuarà duent a terme la recollida de pneumàtics fora d'ús a tots els tallers que ho sol·licitin.

Recordeu que per evitar el contagi del Coronavirus SARS-CoV-2 s'hauran de respectar estrictament les mesures de seguretat laboral i protecció màxima indicades pel Ministeri de Sanitat.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles

capcelera tallers

Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles

Us fem arribar l'Orden TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten les instruccions sobre transport per carretera.

El text especifica en el seu article segon el perquè s'aprova l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles i l'obligatorietat d'aplicar les mesures de protecció dictades pel Ministeri de Sanitat:

" 1. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público general.

 2. En todo caso, tendrán que observarse las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19."

Trobareu el text íntegre
aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Apertura dels tallers de reparació de vehicles

capcelera tallers

Apertura dels tallers de reparació de vehicles

Us fem arribar el document redactat pel Ministerio de Justicia envers l'Apertura de tallers de reparació de vehicles durant la situació de l'estat d'alarma acordat pel RD 463/2020, modificat pel RD 465/2020.

El text en les seves pàgines 3 i 4 enumera les raons per les quals els tallers de reparació d'automòbils han de romandre oberts. Finalment en la seva pàgina 5 conclou amb el següent redactat: "En virtud de las anteriores consideraciones, se entiende que los talleres de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por menor que no se consideren esenciales ".

Tota la informació aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter