• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles

Mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles

 

El Ministeri de Sanitat ha publicado el 16 de mayo al Butlletí Oficial de l'Estat, BOE, l'ordre SND / 413/2020, de 15 de mayo, por la que esestableixen medidas especiales por la Inspección Técnica de Vehículos.

L'Ordre SND / 325/2020, de 6 d'abril, establece la pròrroga automàtica dels certificats d'Inspecció Tècnica de Vehicles fins als 30 dies naturals posteriores a la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Per power realitzar l'alt nombre d'inspeccions tècniques periòdiques per a vehículo que han quedadot pendents després de la declaració d'alarma i per que es puguin compatibilitzar-se amb les que expiren els pròxims mesos, s'amplia de forma escalonada la pròrroga Automática establerta en la SND / 325/2020 de 6 d'abril.

En l'ordre SND / 413/2020, de 15 de mayo, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma fins el que s'hagués produce el venciment del certificat, tal com s'indica en aquest requadre.

20200518 ITV

OBJETIVOS ITV I CERTIFICADOS INSPECCIÓ TÈCNICA

Un cop es faci la Inspecció Tècnica periòdica dels Vehicles que han tingut una pròrroga automàtica es prendrà com a referència la data de validesa que consti a la tarja ITV no computarà, la pròrroga dels certificats otorgó com a conseqüència de l'estat d'alarma i les sucesivos pròrrogues. 

 Para ampliar la información podeu clicar  aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Els tallers mecànics, a l’espera de la fase 1 per obrir al públic

20200507 entrevista Pasqual

Compartir
FaceBook  Twitter  

Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó

Tractaments de desinfecció de l'aire amb ozó

 

L'ozó generat a partir d'oxigen és un biocida generat in-situ. Aquesta substància està enviado avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa de cap document sota aquesta legislació of biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús.

 

Atès que la substància ha estat notificada i defensada, entre d'altres finalitats, per a la desinfecció de l'aire, es potpoder que te activitat en aquest sentit, però es plantgen dubtes principament sobre las dosis necesitadas para afectar la seva eficàcia en frente al coronavirus es el efecto sobre la sal que aquestes dosis poden implicar.

 

De acuerdo con el motivo, fin al momento, los responsables de la posada al mercado de los generadores de energía generados por el ventilador, la obligación de cumplir, el requisito de notificación al Ministro de Sanidad de Acuerdo a la Disposición Transitoria. segona del Reial Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, el cual es regular el proceso de evaluación para el registro, la autorización y la documentación de biocidas. Tanmateix, aquest requisito no implica una conformidad por parte del Ministeri de Sanitat.

 

De fet, la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental per ara en desaconsella el seu ús front el coronavirus.

 

D'altra banda, atès que l'ozó és un biocida per a ús com a TP2 i TP4, d'acord amb la normativa vigentent, les empreses que prestin serveis a tercers d'aplicació d'ozó han d'estar inscrites al Registre d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a serveis biocides a tercers.

 

Si desea ampliar información en el acuario, consulte la nota del Departamento de Salud aquí .

 
 
Compartir
FaceBook  Twitter