• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Normativa sobre la protecció dels treballadors contra els riscos sobre l'exposició a agents cancerígens

Et recordem que el Govern ha publicat el Reial Decret 427/2021, que modifica el Reial decret 665/1997.


Aquesta nova normativa ha ampliat les substàncies químiques i activitats que es consideren cancerígens. En conseqüència, es consideren activitats amb exposició a agents químics cancerígens i, per tant, s'aplica el Reial Decret 665/1997 a les següents tasques:

 

 • Contacte amb lubricants i olis utilitzats de motor de combustió, com ara canvis d'oli de cotxes, motos, camions, tractors, embarcacions, i reparacions de motors de combustió. En aquest cas, els treballadors han de fer servir guants de protecció adients contra agressions químiques.
 • Inhalació de concentracions significatives d'emissions de fums de motors dièsel. Es requereix una avaluació higiènica i, si és necessari, millorar els sistemes de ventilació per reduir l'exposició dels treballadors als fums de motor dièsel.
 • Tasques de neteja amb dissolvent de tricoletilà o amb dissolvents orgànics d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Es recomana fer servir netejadors ecològics que no continguin dissolvents orgànics volàtils i, en cas necessari, complir amb els valors límits establerts i dur a terme una avaluació higiènica.


És aconsellable que les empreses afectades contactin amb el seu servei de prevenció per determinar si és necessària una avaluació higiènica o una justificació tècnica per assegurar que els treballadors exposats no superin els valors límits establerts.

Pel que fa als treballadors exposats als agents químics considerats cancerígens, les empreses ja han d'aplicar les següents accions:

 
 • Limitar les quantitats de l'agent cancerigen o mutagen al lloc de treball.
 • Limitar el nombre de treballadors exposats al mínim necessari.
 • Adoptar mesures higièniques, com la neteja regular de sòls, parets i altres superfícies.
 • Prohibir que els treballadors mengin, beguin o fumin en les zones de treball amb exposició.
 • Vetllar per l'etiquetatge adequat dels recipients, envasos i instal·lacions que continguin agents cancerígens.
 • Cal assegurar el correcte rentat o descontaminació de la roba de treball o protecció, i vetllar perquè aquesta roba no es porti al domicili dels treballadors.
 • Proporcionar indrets o taquilles per a guardar de manera separada la roba de treball o protecció.

 

A més, els treballadors exposats a agents cancerígens tenen dret a disposar de temps dins de la jornada laboral per a la seva neteja personal.

 
Compartir
FaceBook  Twitter  

Oportunitats de negoci | Tallers en traspàs març 2024

Et fem arribar un recull dels tallers de la zona que es troben en situació de traspàs:

 

 

Recorda que, si vols vendre o comprar maquinària, vendre o adquirir un nou negoci, etc., també ens ho pots fer saber, ho comunicarem a tots els agremiats mitjançant un correu electrònic.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Oportunitats de negoci | Tallers en traspàs febrer 2024

Et fem arribar un recull dels tallers de la zona que es troben en situació de traspàs:

 

 

Recorda que, si vols vendre o comprar maquinària, vendre o adquirir un nou negoci, etc., també ens ho pots fer saber, ho comunicarem a tots els agremiats mitjançant un correu electrònic.

Compartir
FaceBook  Twitter