• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Protocol a seguir en cas de possibles incidència amb les companyies asseguradores

 

protocol

Us informem del protocol a seguir amb les companyies asseguradores, dels vostres clients, en el cas de possibles  incidències amb el peritatge de danys materials en vehicles. A continuació us detallem com prosseguir:

 Fotografies

És molt important  que les fotografies mostrin clarament els danys, que siguin de màxima qualitat, cal evitar que quedin fosques o  amb reflexos.

 • Foto del vehicle on es vegi clarament part del vehicle i la matrícula.
 • Foto del quadre d'instruments on es mostri clarament els quilòmetres del vehicle.
 • Fer fotografia del vehicle abans de reparar-lo o desmuntar-lo.
 • Fer fotografia a mesura que anem desmuntant-lo.
 • Fer fotografia de les peces trencades i de les peces desmuntades (manetes, retrovisors, motllures...)
 • Fer fotografies durant el procés de reparació de: les peces a reparar,les peces masillades i aparellades i de les peces reparades o substituïdes.
 • Fer fotografies del vehicle acabat. 

 

Sol·licitar al client que signi l'Annex.1

En aquest formulari el client sol·licita al Taller que realitzi fotografies del seu vehicle, per poder conèixer la situació d'aquest, així com que se li notifiqui en quin  moment el perit ha passat a realitzar el peritatge. Si no signa la visita, haurà d'indicar-se "no signa" (en cadascuna de les visites que no signi). En aquests casos signarà el responsable tècnic del taller.

 

Servei d'assessorament per procedir a reclamar l'import dels danys

Informar el client que, en cas que la companyia no reconegui la totalitat dels danys, refusi el sinistre, o ho declari sinistre total, disposem d'un servei d'Assessorament Gratuït per tots els socis, per procedir a reclamar l'import dels danys. Per  tramitar la reclamació de l'import dels danys caldrà presentar els següents documents:

 • Part d'accident Amistós.
 • Còpia de la Pòlissa (condicions particulars i condicions generals)
 • Còpia del Permís de Circulació i fitxa tècnica (ambdues cares).
 • Fotocòpia del DNI del propietari del vehicle.

 

Sol·licitar enviament per part del perit per escrit.

Sol·licitar al Perit que tota la informació ens l'enviï per escrit via mail (peritatge, declaració del sinistre total...).

 

Les Tramitacions de les reclamacions sempre amb un advocat

Si el cas és traslladat als nostres professionals per iniciar el tràmit de reclamació, les comunicacions amb la companyia d'assegurances es realitzaran sempre mitjançant un advocat.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Modificació en els tràmits per donar de baixa els vehicles industrials

baixa vehicle industrial.400.1

Us informem que, a partir de l'1 de Juny, per a la tramitació de baixa dels vehicles industrials serà obligatori lliurar el vehicle industrial en un centre de tractament autoritzat (CAT).

El procediment a seguir per realitzar la baixa serà el següent: 

 •  Lliurar el vehicle en un Cat.Presentar en el CAT.
 • Presentar en el CAT la sol·licitud de baixa signada pel titular o el propietari juntament amb una declaració jurada que es pot disposar del vehicle.
 • DNI o representació.
 • Permís de circulació.
 • Targeta d'inspecció tècnica. 

El centre de tractament autoritzat, comprovarà telemàticament en el Registre de Vehicles, les càrregues administratives o les multes pendents i s'encarregarà, si tot està correcte, d'informar a la Prefectura provincial de trànsit la sol·licitud de baixa.

Finalment la Prefectura provincial de trànsit és la responsable d'anotar la baixa definitiva, d'emetre el certificat acreditatiu o comunicar les incidències, si n'hi ha, al CAT, qui a la vegada l'hi farà arribar al sol·licitant.

En el cas que hi hagi incidències, el sol·licitant haurà de fer les gestions necessàries per corregir-les i posteriorment tornar a sol·licitar la baixa.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Nous tipus impositius Gasos Fluorats d'efecte Hivernacle 2017

flourats

Us informem que des de l'1 de gener del 2017 i segons el previst en la Llei 16/2013 de l'Import sobre els gasos Fluorats, es passarà a tributar pel 100% del tipus originàriament calculat, en lloc del 66% aplicat en el 2016.

Us recordem que els tallers de reparació de vehicles (amb excepció dels ferrocarrils, aeronaus o embarcacions) sou consumidors finals quan disposeu únicament del certificat per a manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 kilograms, que utilitzin gasos fluorats i estiguin destinats al confort tèrmic de persones en vehicles; per tant pagueu l'impost a la compra del gas i el podeu repercutir al client final a la factura. 

  TARIFES 2017

   GAS FLOURATS R134a

   26,00€/kg

Compartir
FaceBook  Twitter